Get Adobe Flash player

Nowatorski detektor wiata, zbudowany z grafenu przez zesp Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu (TUW) to gigantyczny skok w rozwoju elektroniki. Dziaa tak szybko, e samo zbadanie jego ogranicze byo trudn sztuk2011_06_29_a1

Uywane obecnie wiatowody s teoretycznie zdolne do przesyania ogromnej iloci informacji, jednak wskim gardem jest fotonika: modulator, zamieniajcy impulsy elektryczne na wiato i detektor, tumaczcy wiato z powrotem na impulsy elektryczne. W tym ostatnim zadaniu detektor zbudowany z grafenu okazuje si zdumiewajco sprawny.

Grafen, gruby na jeden atom ?plaster miodu" jest zbudowany z wgla i ma szereg ciekawych waciwoci fizycznych. Ju w zeszym roku naukowcy pokazali, e zjawisko fotoelektryczne (opisana powyej fotonika - generowanie prdu pod wpywem strumienia wiata) zachodzi w nim szybciej ni w innych materiaach. Na tyle szybko, e nie byli w stanie wyznaczy jego ogranicze.

Teraz zesp z Austriacy z Wiednia zaprezentowa eksperyment, ktry pokazuje moliwoci grafenowego detektora. Szturchajc grafen szybko nastpujcymi po sobie strzaami z lasera, jednoczenie mierzyli zmiany prdu fotoelektrycznego. Zmieniajc odstp czasowy pomidzy kolejnymi impulsami, byli w stanie oszacowa bezwadno detektora. - Ta metoda pokazaa, e nasz detektor moe pracowa z szybkoci do 262 gigahercw - mwi Thomas Mller z TUW. Tumaczc na jzyk informatyczny, daje to szybko transmisji danych przeszo 30 gigabajtw na sekund: przesanie zawartoci dwuwarstwowej pyty Blu-ray nie zajoby nawet dwch sekund.

Nie wiadomo jeszcze, jaka cz tego ogromnego potencjau moe by wykorzystana w praktyce. Warunkiem koniecznym jest posiadanie rwnie szybkiego modulatora, ktry byby w stanie podawa modulowany strumie wiata tak szybko, jak tylko detektor jest w stanie je odbiera.

Warto wspomnie, e w maju naukowcy z Berkeley zaprezentowali modulator, rwnie oparty na grafenie, pracujcy z szybkoci jednego gigaherca, ale teoretycznie zdolnego osign piset razy wiksz szybko.
Przeczytaj o tym wicej w naszym artykule
Grafen i wiatowody.Maciej Bjko/EurekNews

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy