Get Adobe Flash player

Malekie algi z gatunku Aureococcus anaphogefferens s zagroeniem dla morskiego ycia. Zsekwencjonowanie ich genomu daje nadzieje na skuteczn walk z tymi szkodnikami - donosi dzisiejszy ?Proceedings of the National Academy of Sciences? (PNAS).

Aureococcus anaphogefferens to malekie jednokomrkowe organizmy, niewidoczne ludzkim okiem. Ich wykwity, zwane ?brzowymi pywami? coraz czciej obserwuje si wzdu wschodnich wybrzey Stanw Zjednoczonych oraz w okolicach Republiki Poudniowej Afryki. Uwaa si, e alg jest coraz wicej, bo do morza trafia coraz wicej ciekw zawierajcych organiczne zwizki azotu i fosforu. Dla mikroskopijnych szkodnikw substancje te s znakomit poywk.

Aureococcus anaphogefferens nie wytwarzaj toksycznych zwizkw, lecz wypieraj z lokalnego ekosystemu fitoplankton bdcy poywieniem skorupiakw. Powoduje to masow zagad skorupiakw i zaamanie caego acucha pokarmowego.


Dziki zsekwencjonowaniu genomu Aureococcus anaphogefferens przez zesp pod kierunkiem Christophera J. Goblera ze Stony Brook University wiadomo ju, na czym polega przewaga tego gatunku nad innymi algami. Przede wszystkim posiada on bardzo duo genw zwizanych z recepcj wiata. Dziki temu moe przetrwa w warunkach niemal kompletnej ciemnoci. Poza tym doskonale potrafi korzysta ze zgromadzonych w wodzie organicznych zwizkw azotu i wgla, radzi sobie te z toksyczn dla innych alg miedzi oraz potrafi wychwytywa z wody nawet najdrobniejsze lady selenu - pierwiastka niezbdnego do prawidowego funkcjonowania komrek.

Naukowcy podkrelaj, e zrozumienie w jakich warunkach Aureococcus anaphogefferens czuje si najlepiej, to pierwszy krok to zwalczenia tego gronego szkodnika. - Teraz wiemy, e ten organizm jest genetycznie predysponowany do uytkowania pewnych specyficznych ekosystemw. Powstaj one za spraw czowieka. Jeli bdziemy zwiksza ilo zwizkw organicznych w przybrzenych wodach, brzowe pywy bd si nasila. Aureococcus anaphogefferens jest bowiem genetycznie predysponowany do przetrwania w takich, a nie innych warunkach - mwi Gobler2011_02_22_a1_ok

Anna Piotrowska

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy