To ju pewne: w okresie dojrzewania iloraz inteligencji kadego czowieka moe si dramatycznie zmieni ? twierdz brytyjscy uczeni na amach ?Nature?. Oznacza to, e nastolatki mog sta si zarwno mdrzejsze, jak i utraci cz swych intelektualnych moliwoci.

   

Badacze z University College London i Centre for Educational Neuroscience sprawdzili, czy i jak z upywem czasu zmienia si iloraz inteligencji nastolatkw. W tym celu 33 mode osoby w wieku od 12 do 16 lat poddali testom mierzcym ich IQ. Testy obejmoway tzw. moliwoci werbalne, gdzie sprawdzano m.in. zdolnoci jzykowe, wiedz ogln i pami, oraz niewerbalne, obejmujce np. porwnywanie obrazw i rozwizywanie graficznych amigwek. Dodatkowo za pomoc rezonansu magnetycznego wykonano zdjcia mzgw badanej modziey. Identyczn procedur powtrzono cztery lata pniej.


Rnice byway kolosalne. W niektrych przypadkach IQ wzroso a o 20 punktw w odniesieniu do redniej dla rwienikw, ale zdarzay si te rwnie dramatyczne spadki, przy czym moliwoci werbalne i niewerbalne zmieniay si niezalenie od siebie. Wahaniom zdolnoci intelektualnych towarzyszyy zmiany w strukturze mzgu. Wysze werbalne IQ wizao si z silniej rozwinitym obszarem odpowiedzialnym za przetwarzanie mowy, a inteligencja niewerbalna bya skorelowana z gstoci przetwarzajcej informacje substancji szarej w rejonie zawiadujcym m.in. ruchem rk.


Autorzy badania nie s pewni tego, jakie s potencjalne przyczyny zaobserwowanego zjawiska. Spekuluj, e moe ono by efektem naturalnego toku rozwoju lub wpywu edukacji. ? Inteligencj mona porwna do sprawnoci fizycznej. Nastolatek, ktry jest bardzo wysportowany w wieku 14 lat, moe sabiej sobie radzi, kiedy bdzie mia lat 18, jeli przestanie wiczy. Analogicznie, jego mao sprawny kolega moe dziki wiczeniom znacznie si rozwin w tej dziedzinie ? tumaczy kierujca eksperymentem prof. Cathy Price.


Uczeni podkrelaj, e naley zrewidowa sposb oceny moliwoci dzieci, ktre s zazwyczaj szufladkowane ju w modym wieku. ? Mamy tendencj do oceny dzieci i decydowania o ich edukacji w do wczesnym okresie ycia. Pokazalimy, e ich inteligencja moe rozwija si te pniej. Dlatego naley uwaa, aby nie przekrela tych, ktrzy sabo sobie radz na wczesnym etapie nauki ? mwi prof. Price.


Nowe odkrycie jest zgodne z wieloma innymi badaniami, ktre pokazuj, e w mzgu zachodz istotne zmiany nawet w okresie dorosego ycia.


Marek Matacz/EurekNews.pl 2011 10 20 b