Niepoprawny optymizm zaburzeniem pracy mzgu? Badania z uyciem rezonansu magnetycznego pokazuj, e pewne czci mzgu optymistw nie pracuj tak, jak powinny. Na amach ?Nature Neuroscience? naukowcy przekonuj, e pozytywne nastawienie nie zawsze si opaca.

 

Pozytywne podejcie do ycie moe uczyni je przyjemniejszym i szczliwszym, redukuje stres oraz poprawia stan zdrowia. Czy jednak wiara w to, e nasza druyna wygra mecz, mimo e przegrywa 3:0 pod koniec drugiej poowy, jest uzasadniona? Uczeni z University College London twierdz, e nie, i co wicej, czasami moe nawet nam zaszkodzi.

Badacze odkryli, e optymici zmieniaj swoje pogldy tylko wtedy, gdy nowa informacja wspiera ich wczeniejsze nastawienie. Jeli s konfrontowani z niewygodnymi faktami ? ignoruj je. Dziewitnastu osobom przedstawiono seri negatywnych zdarze, takich jak kradzie czy cika choroba, obserwujc jednoczenie prac ich mzgw za pomoc funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI). Nastpnie poproszono ich o ocen ryzyka, czy co podobnego im si przytrafi. Po chwili przekazano im informacj o rzeczywistym prawdopodobiestwie takiego zdarzenia. Badani zmieniali swoj ocen jedynie wtedy, gdy nowe dane byy korzystne, np. ryzyko zachorowania nisze, ni si spodziewali. W przeciwnym wypadku zmiana przekonania bya znacznie mniejsza, a informacja ignorowana.


Skany mzgu wyjaniy ten proces. Kiedy otrzymywana informacja bya pozytywna, aktywne staway si paty czoowe, co wiadczyo o czynnym przetwarzaniu nowych wiadomoci. W obliczu niekorzystnych danych obszar ten pozostawa upiony. Im bardziej zagorzay optymista (wedug wasnej oceny) bra udzia w badaniu, tym rnica w aktywnoci jego mzgu bya bardziej wyrana.


? Nasze badanie sugeruje, e wybieramy sobie dane, na ktrych si opieramy. Im bardziej optymistyczne jest nasze nastawienie, tym sabiej negatywne informacje dotyczce przyszoci na nas wpywaj. Dostrzeganie szklanki w poowie penej moe by korzystne dla naszego zdrowia i samopoczucia, ale moe te oznacza, e nie bdziemy zapobiega trudnym sytuacjom, np. uprawiajc ryzykowny seks lub nie oszczdzajc na emerytur ? wyjania prowadzca badanie dr Tali Sharot.


Marek Matacz/EurekNews.pl 2011 10 10 b