Get Adobe Flash player

Leczenie nowotworw ju niedugo bdzie bardziej skuteczne. Amerykascy naukowcy opracowali bowiem test, ktry pomoe przewidzie, czy chemioterapia u danego pacjenta bdzie efektywna ? informuje ?Science?. Dziki temu lekarze bd w stanie wybra moliwie najlepsz form terapii.

Chemioterapia to walka z rakiem polegajca na stosowaniu lekw cytostatycznych, ktre s toksyczne dla szybko namnaajcych si komrek ? a do takich nale wanie komrki nowotworowe. Przynajmniej tak wyjaniano dziaanie cytostatykw do tej pory, cho nie uzyskano na to dowodu satysfakcjonujcego naukowcw. Byy za to wtpliwoci ? istniej bowiem nowotwory byskawicznie atakujce organizm, ktre wcale nie poddaj si chemioterapii. Znamy te takie, ktre rozwijaj si powoli, a mimo to s na ni wraliwe. Leki cytostatyczne niepotrzebnie uszkadzaj te cakiem zwyke, zdrowe, ale szybko rosnce komrki w naszych organizmach ? np. szpiku kostnego, krwi, mieszkw wosowych ? czego efektem s nieprzyjemne skutki uboczne. Ale z drugiej strony s te w naszych ciaach inne zdrowe komrki, ktre namnaaj si w szybkim tempie, a chemioterapia ich nie niszczy.
 

Wyniki bada wykonanych przez zesp pod wodz Anthony?ego Letaia z amerykaskiego Dana-Farber Cancer Institute sugeruj, e trzeba zrewidowa dotychczasowe pogldy na to, dlaczego chemioterapia jest skuteczna. Wiele cytostatykw niszczy struktury komrek nowotworowych, w szczeglnoci ich DNA i mikrotubule, nadajce komrce ksztat i speniajce inne wane funkcje. Kiedy zniszczenia s tak rozlege, e nie mog by naprawione, komrka rozpoczyna proces apoptozy, czyli programuje si na samozniszczenie. To istne samobjstwo z premedytacj, ale w susznym celu ? nieodwracalnie uszkodzone komrki powicaj si, aby inne komrki mogy unikn zagady.
 

Badacze stwierdzili, e komrki nowotworowe u progu mierci s bardziej wraliwe na chemioterapi ni inne. A w dodatku mona zmierzy, jak daleko s od tego progu. To moliwe dziki sprawdzeniu, co dzieje si w mitochondriach ? bo to wanie tam zapada decyzja, czy komrka ma umrze. Przesdza o tym dziaanie biaek z grupy okrelanej skrtem BCL-2. W mitochondriach graj one w rnych druynach ? niektre d do apoptozy, czyli mierci komrki, inne staraj si j przed ni uchroni. Przewaga jednych lub drugich rozstrzyga o jej losie.
 

O apoptoz walcz peptydy BH3 i to wanie nimi zainteresowali si naukowcy. W laboratorium spreparowali komrki tak, aby mona byo do nich wprowadzi te peptydy. Potem sprawdzali, czy wskutek ich dziaania w mitochondriach powstaj dziury ? to oznaka, e komrka podejmie prb samobjcz. Obserwacj zmian w mitochondriach umoliwi barwnik fluorescencyjny. Zmierzenie iloci peptydw BH3 potrzebnej do zniszczenia komrki pozwolio za okreli, jak daleko byy od progu mierci.
 

Badacze uyli tej techniki do przewidzenia celowoci chemioterapii u 85 pacjentw, ktrzy mieli by jej poddani, chorujcych na rne nowotwory ? szpiczaka mnogiego, przewlek biaaczk szpikow, biaaczk limfoblastyczn czy raka jajnika. Okazao si, e leczenie cytostatykami przynioso najlepsze efekty u tych pacjentw, u ktrych komrki nowotworowe byy ju zaprogramowane na apoptoz.
 

Nowa metoda moe wic pomc onkologom wybra najlepsz form terapii raka. Pacjenci, u ktrych chemioterapia byaby nieskuteczna, unikn wic niepotrzebnego leczenia i jego przykrych skutkw ubocznych.
 

Ewa Zegler-Poleska/EurekNews.pl 2011 10 28 d

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy