Get Adobe Flash player

Nowy szczep powodujcego cikie infekcje gronkowca zocistego odpornego na metycylin (MRSA) odkryli podczas bada brytyjskich krw oraz stykajcych si z nimi ludzi uczeni pod kierunkiem dr. Marka Holmesa z University of Cambridge. Wyniki ich pracy opublikowano w ?Lancet Infectious Diseases?.

Genom nowego szczepu gronkowca znacznie rni si od ?garnituru genetycznego? znanych wczeniej odmian MRSA. Oznacza to, e wykorzystywane obecnie do wykrywania tych bakterii testy DNA s nieskuteczne. Naukowcy uspokajaj jednak, e chorobotwrcze mikroby da si bez przeszkd przebada w szpitalach. - Laboratoria szpitalne identyfikuj MRSA poprzez umieszczanie bakterii w rodowisku antybiotykowym. Taki rodzaj badania pozwala na wykrycie zarwno starych odmian, jak i nowo zidentyfikowanego szczepu - tumaczy dr Holmes. 

Cho wydaje si, i krowy mleczne mog stanowi ?rezerwuar? bakterii, mikroby odkryto take w organizmach ludzkich. Nowy szczep znaleziono w prbkach tkanek ludzi ze Szkocji, Anglii, Danii i Niemiec. Na razie liczba zakaonych jest ograniczona, ale wedug najnowszych bada szybko ronie. Nie wiadomo jednak, jakie czynniki maj wpyw na to zjawisko.

- Znalezienie tego samego, nowego szczepu MRSA u ludzi i krw jest niepokojce. Co prawda, nie grozi nam bezporednie rozprzestrzenienie si infekcji, bo krowie mleko poddaje si pasteryzacji, ale pracownicy farm mlecznych mog by nosicielami bakterii. Wci nie wiemy jednak, ilu z tych ludzi moe zachorowa - dr. Laura Garcia-Alvarez, czonkini zespou naukowcw z Cambridge.

Nie wiadomo te, jakie waciwoci ma nowo odkryta bakteria, na ile moe by grona. J
est jednak pewne, e w okrelonych warunkach, na przykad osabienia organizmu, rozwj kadej infekcji MRSA moe by byskawiczny. Wywoywane przez gronkowce choroby, na przykad skry, bardzo trudno si leczy, poniewa mikroby te s odporne na wikszo znanych antybiotykw2011_06_06_c

Dominika Jdrzejczyk

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy